Vedtekter

Vedtekter 2011/2012 – revidert mars 2021

1. PRIMETIME er linjeforeningen for studiet Medievitenskap på NTNU, som tilhører Trondheim kommune. Primetime ble stiftet 13.09.2011

2. PRIMETIME er en non-profit, politisk uavhengig linjeforening for studenter

3. PRIMETIME er et støtteorgan og et sosialt samlepunkt for medievitenskapstudenter på NTNU

4. PRIMETIME jobber for å skape samhold blant studentene på linjen

4.1 PRIMETIME ønsker å hjelpe studenter som sliter faglig

4.2 PRIMETIME vil holde sosiale sammenkomster slik at studentene på linjen kan bli bedre kjent, tilegne seg kunnskap, og skape nettverk og samhold

4.2.1 Linjeforeningsfester

4.2.2 Quiz

4.2.3 Kinobesøk

4.2.4 Faglig veiledning

4.2.5 Fadderuka

4.2.6 Bedriftspresentasjoner og karrieredager

4.2.7 Turer; herunder hytteturer, studieturer og lignende

5. Alle arrangementer i PRIMETIME skal godkjennes av styret

6. Medlemskap i PRIMETIME gjelder for minst to semester, og medlemsavgift fastsettes av styret i henhold til linjeforeningens økonomi. På generalforsamling vil det bli mulighet for forslag (med begrunnelse) om endring av kontigentet

6.1 Medlemmer vil kunne yte goder gjennom sitt medlemsskap

6.1.1 Rabattert inngang på arrangementer

6.1.2 Tilgang til faglig relaterte arrangement

6.1.3 Tilgang til veiledning

6.1.4 Tilgang på rabatterte avtaler hos PRIMETIME’s sponsorer

7. PRIMETIME skal være en linjeforening som tilbyr sosiale arrangementer minst en gang i måneden, samt faglige arrangementer minst en gang i semesteret

8. Det vil holdes Generalforsamling i september og februar/mars hvert år hvor studenter ved Medievitenskap vil kunne delta

8.1 Ny leder stemmes inn (februar/mars)

8.2 Økonomi og kontigent diskuteres 

8.3 Faglige og sosiale arrangement diskuteres

8.4 Året som kommer vil bli diskutert

8.5 Eventuelle endringer av tidligere vedtak

8.6 Annet

9. Valg av Leder vil skje på Generalforsamlingen som avholdes i september hvert år

9.2 Alle PRIMETIME-medlemmer ved NTNU har stemmerett

10. Primetime-styret skal ha minst seks medlemmer

10.1 Styrevervene har følgende titler

10.1.1 Leder

10.1.2 Nestleder

10.1.3 Økonomiansvarlig

10.1.4 PR- og markedsføringsansvarlig

10.1.5 Styremedlem

10.1.6 Arrangementansvarlig

10.1.6.1 Arrangementansvarlig har egen komite, må etterstrebes til, minimum 2.

10.2 Det skal etterstrebes medlemmer til styret spredt fra hvert kull

10.3 Nye medlemmer av styret intervjues av leder og nestleder, evt. avtroppende verv.

10.4 Nye medlemmer av styret skal etter evne bli sendt på kurs gjennom SIT

10.5 Medlemmer av styret har én stemme hver på Generalforsamling, men tar siste avgjørelse om flertall ikke fremkommer etter to avstemninger

10.6 Arbeidet i linjeforeningen er frivillig og ulønnet

10.7 Hvis et styremedlem går av før endt tid, kan andre styremedlemmer konstitueres inn til neste opptaksperiode

10.8 Et styremedlem kan søke om tidlig avgang, men vil være bundet av èn måneds oppsigelsestid.

10.9 Styret plikter seg til å alltid jobbe for PRIMETIMEs beste

10.10 Styret har to offisielle permer som blir i PRIMETIME selv etter endt styretid for sittende medlemmer.

10.10.1 Økonomiperm: Alle dokumenter over økonomien; bevilgede penger, kvitteringer på innskudd/uttak og annet som angår økonomien

10.10.2 Avtaleperm: Her skal kontrakter vi har med sponsorer og avtaler lagres. 

10.10.3 Alle referater fra tidligere styremøter og andre møte arkiveres digitalt

11. All pengebruk skal godkjennes av styret. Økonomiansvarlig og resten av styret er kun personlig økonomisk ansvarlig dersom grov og uforsvarlig disponering av PRIMETIMEs midler foreligger

11.1 Styret plikter seg til å alltid fremlegge dokumentasjon og kvitteringer på kjøp/leie. Alt dette vil være tilgjengelig for alle i styret i Økonomipermen

12. Alle inntekter fra IKM, SIT, kontigent, og eventuelle sponsorer går tilbake til medlemmene av PRIMETIME gjennom arrangement for og med studentene. Regnskap skal fortrinnvis fra Januar til Januar gå i null, eventuelt overskudd går til de neste to semester

13. Styret besitter et skap på Dragvoll der permer og annet er tilgjengelig til enhver tid